Zaans Mobiliteitsplan

Schets voor de komende twintig jaar

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot de ontwikkelingen voor bouwen en wonen in Zaanstad en de inrichting van de openbare ruimte, staat beschreven in het Zaans Mobiliteitsplan.

(tekst gaat verder onder foto)

foto: Mike Bink

De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan het Zaans Mobiliteitsplan. De gemeenteraad, inwoners, ondernemers en andere overheden zoals de Vervoerregio, Provincie Noord-Holland en onze buurgemeenten hebben meegewerkt en meegedacht. En ook samenwerkingspartners zoals Fietsersbond, Rover en de NS hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Zaanse Mobiliteitsplan 2040.

Slimme en schone mobiliteit

Wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Gerard Slegers: 'Met dit plan kijken we breder naar de mogelijkheden van vervoer met veel aandacht voor schone en gezonde mobiliteit. Zo stimuleren we het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Dit doen we door bijvoorbeeld aantrekkelijke fiets- en looproutes aan te leggen naar en van het openbaar vervoer en naar belangrijke knooppunten. We bekijken ook de mogelijkheden hoe we vervoer over water beter mogelijk kunnen maken. En Zaanstad blijft ook met de auto bereikbaar, door gerichte investeringen in de infrastructuur. Met de groei van het aantal inwoners groeit ook het aantal vervoersbewegingen en wordt de ruimte schaars. Daarom kunnen we niet op de oude weg doorgaan maar moeten we kijken naar de wijze waarop we onze openbare ruimte inrichten. Met oog voor de Zaanse identiteit: in verschillende delen van Zaanstad, op verschillende manieren die passend zijn. Het plan is een leidraad voor een bereikbaar en leefbaar Zaanstad, waarin we bouwen aan een toekomst waar schone en slimme mobiliteit een grote rol speelt.'

Verbanden leggen met (stedelijke) ontwikkelingen

Met het Zaans Mobiliteitsplan wordt een toekomstbeeld geschetst voor de komende twintig jaar. De visie richt zich op een integrale aanpak door verbanden te leggen met andere bestuurlijke opgaven van de gemeente. Dit betekent dat er bij de totstandkoming van plannen en ontwikkeling voor bouwen en wonen in Zaanstad altijd gekeken wordt naar mobiliteit, bereikbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte.

Reacties op vragenlijst en inspraakperiode

Aan inwoners en ondernemers is eind 2020 gevraagd wat zij belangrijk vinden op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, het parkeren en openbaar vervoer. De vragenlijst werd ruim 1.500 keer ingevuld.

Tijdens de inspraakperiode van zes weken op het ontwerp van het Zaans Mobiliteitsplan, kreeg de gemeente 44 reacties. Deze reacties hebben geleid tot aanscherping en verduidelijking van de voorstellen in het uiteindelijke Zaans Mobiliteitsplan. Zo is nu stilgestaan bij de situatie die ontstaat als de aansluiting A8-A9 niet doorgaat. En is duidelijker opgenomen dat Zaanstad wil dat men vaker de fiets pakt. Ook zijn de resultaten van een studie naar het OV tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord meegenomen in het plan.

Half mei bespreekt de gemeenteraad het Mobiliteitsplan en eind mei wordt een besluit genomen. Het Zaans Mobiliteitsplan en ook een samenvatting zijn te vinden op de website mobiliteitsplan.zaanstad.nl

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075 5