Concept Regionale Energie Strategie (RES): Zaanstad zet vol in op de opwek van zonne-energie

ls Zaanstad streven we er naar om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor is samenwerking binnen de regio erg belangrijk, duurzaamheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Zaanstad werkt daarom samen met 28 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland-Zuid (NHZ). Alle partijen hebben het afgelopen jaar met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in de concept Regionale Energie Strategie (RES) Het college heeft deze week de concept-RES goedgekeurd. Voor de zomer wordt het besproken door de gemeenteraad. Zaanstad zet vooral in op de opwek van zonne-energie.

Wethouder Duurzaamheid: Annette Baerveldt: “Mooi dat veel van de ideeën die zijn opgehaald bij bewoners nu mee zijn genomen in deze strategie. In Zaanstad zetten we vol in op de opwek van zonne-energie op bestaande infrastructuur. Zo zijn er onder andere veel geschikte daken van bestaande bedrijfsgebouwen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het aandeel zonne-energie. Ook zijn er plekken aangewezen die mogelijk geschikt zijn voor extra zonne- en wind-energie. Deze plekken worden nog nader onderzocht op haalbaarheid.”

Klimaatakkoord: Nederland verdeeld in energieregio’s

De concept-RES NHZ is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. Nederlands is verdeeld in dertig verschillende energieregio’s en iedere energieregio moet een plan maken waarin staat op welke plekken er in de betreffende regio er mogelijkheden zijn voor zonne- en windenergie en hoeveel energie daarmee opgewekt wordt.

Zon op bestaande daken en daken boven grote parkeerplaatsen

De energieregio NHZ verwacht dat zij de komende tien jaar 2 ,7 TWh zonne-energie kan opwekken door slim gebruik te maken van al bestaande infrastructuur. De regio Zaanstreek-Waterland draagt hier met 0,43 TWh aan bij door zonne-energie te realiseren op alle bestaande grote(re) daken, op uitgeefbare - niet in gebruik genomen - gronden van bedrijventerreinen, boven grote parkeerplaatsen en via de al bestaande en aangevraagde zon- en windprojecten in de regio.

Zoekgebieden voor extra wind- en zonne-energie aangewezen

Daarnaast zijn in de regio de volgende zoekgebieden aangewezen die nader onderzocht moeten worden op haalbaarheid. Voor de regio Zaanstreek-Waterland zijn dit de volgende gebieden:

  • Zon en wind langs de A7, A8 en A10 (geluidsschermen en middenberm)
  • Zon en wind in Noordzeekanaalgebied
  • Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland)
  • Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland)

Noodzaak om CO2-uitstoot te verminderen

Tijdens de bijeenkomsten was vrijwel iedereen het eens over de noodzaak van het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar duurzame energie. Deelnemers zagen daarbij veel kansen. Dat blijkt ook uit de vele initiatieven die er al zijn voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in de regio. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden van de dorpen en steden. Ook zijn er zorgen over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot. In de concept-RES zijn de uitkomsten van deze gesprekken verwerkt. Tijdens de bijeenkomsten gaven de deelnemers op de kaart van de regio aan welke plekken zij geschikt vinden voor grootschalige opwek van duurzame energie. De voorkeur gaat daarbij uit naar de randen van stedelijke gebieden en gebieden langs weg- en waterwegen.

Bewoners betrekken bij de uitwerking

Voor de zomer zal de Zaanse gemeenteraad deze concept-RES bespreken. Na de zomer wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties weer betrokken. Het is de bedoeling dat voor 1 oktober de definitieve RES voor onze energieregio wordt vastgesteld.

Meer weten?

Nadere informatie over de Regionale Energie Strategie is hier na te lezen.