4.Omgeving en Communicatie

Provincie en gemeenten willen het vertrouwen van de inwoners in de overheid verbeteren door een meer proactieve houding in te nemen naar de omgeving. In het kader van het Programma trekken zij met het Rijk als één overheid op naar de omgeving en omwonenden. Een voortdurende goede samenwerking in het programma van alle verschillende overheden is nodig om het contact en de dialoog met de omgeving te verbeteren. De gemeenten nemen namens de gezamenlijke overheden het voortouw in de organisatie van een Omgevingsoverleg tussen de verschillende belanghebbende partijen in de IJmond.


Samenwerking overheid en omwonenden

Provincie en gemeenten benadrukken dat Tata Steel als eerste verantwoordelijk is om te zorgen voor een goede naleving van de vergunning en een verantwoorde bedrijfsvoering en zich rekenschap moet geven van de gevolgen voor de omgeving. Een dilemma is dat Tata Steel negatieve effecten heeft op de gezondheid en veiligheid in de regio, maar in het algemeen binnen de wettelijke kaders en normen werkt. Dit is moeilijk uit te leggen aan de bewoners van de IJmond. Mede hierdoor komt het vertrouwen van inwoners in de overheid onder druk te staan. Provincie en gemeenten vinden dat omwonenden erop moeten kunnen vertrouwen dat zij hen zo goed mogelijk beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van industriële uitstoot. Zij vinden dat herstel van vertrouwen alleen kan door dit samen met de omgeving te doen. Overheid en inwoner kunnen niet zonder elkaar, want mede door de inspanningen van omwonenden zijn er concrete verbetertrajecten gestart bij Tata Steel.

Download hier het Programma Tata Steel 2024-2030: 'Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzamer Tata Steel’