TIPS & ADVIES

Het concurrentiebeding aan banden?

Het concurrentiebeding, een bepaling in arbeidsovereenkomsten die werknemers beperkt in hun mogelijkheden om na het dienstverband bij een concurrent in dienst te treden, is een onderwerp dat werkgevers en werknemers in Nederland vaak bezighoudt. Een concurrentiebeding kan nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen.Op dit moment ligt er een wetsvoorstel klaar om het concurrentiebeding te herzien en te moderniseren. Wat precies de gevolgen daar van zullen zijn, zal ik in dit artikel uitleggen.

Achtergrond wetsvoorstel

De regeling over concurrentiebedingen is in Nederland vastgelegd in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat onder meer dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen en alleen geldig is als het aan bepaalde vereisten voldoet, zoals het een schriftelijke motivering. Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd gelden verdere restricties. Een van de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel is de verdere beperking van de geldigheid en reikwijdte hiervan om werknemers niet onnodig te beperken in hun doorstroom op de arbeidsmarkt.

Beperkingen op de geldigheid en reikwijdte

In het nieuwe wetsvoorstel is de beperking opgenomen van de geldigheidsduur van een concurrentiebeding tot maximaal één jaar. Dit betekent dat werkgevers minder lang kunnen profiteren van de bescherming tegen concurrentie door het in dienst nemen van voormalige werknemers van de onderneming. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde en effectiviteit van het beding, nu werknemers na het einde van hun dienstverband al na een jaar vrij zijn om bij een concurrent in dienst te treden.


Daarnaast introduceert het wetsvoorstel verdergaande beperkingen op de geografische reikwijdte van het concurrentiebeding. Werkgevers mogen het beding niet meer laten gelden voor heel Nederland en soms zelfs wereldwijd, maar moeten het beperken tot een specifieke regio of stad waar de werkgever daadwerkelijk actief is. Een werknemer is dus vrij buiten dit gebied concurrerende werkzaamheden te gaan verrichten wanneer hij bijvoorbeeld zijn baan opzegt. Dit betekent dat werkgevers minder controle hebben over de bewegingsvrijheid van voormalige werknemers en dat zij mogelijk meer inspanningen moeten leveren om hun bedrijfsgeheimen en klantenbestand te beschermen.


Verplichte motivering en compensatie

Een andere belangrijke wijziging in het wetsvoorstel is de verplichting voor werkgevers om schriftelijk te motiveren bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever heeft om het concurrentiebeding op te nemen. Zonder voldoende gemotiveerd belang, is het concurrentiebeding niet geldig.


Het wetsvoorstel ziet daarnaast in een compensatie voor werknemers wanneer een concurrentiebeding wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In dat geval moet de werkgever een redelijke compensatie aanbieden aan de werknemer. Deze compensatie moet de werknemer in staat stellen om gedurende de geldigheidsduur van het beding in zijn levensonderhoud te voorzien.


Handhaving en Sancties

Als werkgevers niet voldoen aan de wettelijke vereisten zoals geformuleerd in het wetsvoorstel, kan het beding nietig worden verklaard of een schadevergoeding aan de werknemers worden toegekend. Dit kan in de toekomst mogelijk ook leiden tot meer juridische procedures en extra kosten voor werkgevers, als de geldigheid van het concurrentiebeding wordt betwist.


Wees voorbereid

Werkgevers zullen op termijn hun interne processen en procedures met betrekking tot concurrentiebedingen moeten herzien. Hoewel een wetswijziging nog wel even op zich zal laten wachten, is het verstandig om hier nu al bij stil te staan. Arbeidsovereenkomsten worden immers voor langere tijd aangegaan. Win tijdig juridisch advies in bij het aangaan van nieuwe en het herzien van bestaande arbeidsovereenkomsten om op termijn te voldoen aan de nieuwe regelgeving en bedrijfsbelangen veilig te stellen.

Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat bij Zaan Advocaten


Zaan Advocaten

Westzijde 318

1506 GJ Zaandam

075 303 00 10

info@zaanadvocaten.nl

www.zaanadvocaten.nl