TIPS & ADVIES

Stappenplan voor uw zieke werknemer

Is uw werknemer tijd ziek? Weet dan goed wat u moet doen gedurende het re-integratieproces. Dit is zeker van belang wanneer de ziekte van uw werknemer langere tijd lijkt te gaan duren. Ieder ziektegeval is uniek, maar in grote lijnen zorgt u in ieder geval dat u de volgende stappen neemt.

Welke stappen zijn van toepassing?

Week 1: u geeft de ziekmelding door aan de arbodienst of bedrijfsarts.


Week 6: uw werknemer heeft een gesprek met de bedrijfsarts. De arts bekijkt welke werkzaamheden de werknemer wel of niet kan doen en stelt een probleemanalyse op.


Week 8: u stelt samen met uw werknemer het plan van aanpak op aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Welke activiteiten ondernemen jullie om de werknemer geleidelijk weer te laten terugkeren op het werk?


Voortgangsgesprekken: tenminste eenmaal in de 6 weken bespreekt u de re-integratie met de werknemer. Meestal gebeurt dit na het periodieke bezoek aan de bedrijfsarts, dat in beginsel éénmaal in de 6 weken plaats vindt. Lukt het om de doelstellingen te halen? De gesprekken en eventueel de nieuwe afspraken worden vastgelegd op het evaluatieformulier. De werknemer geeft hierbij zijn visie op de re-integratieactiviteiten en de re-integratie inspanningen.
De voortgangsgesprekken worden gedurende het gehele ziektetraject gevoerd.


Week 42: u meldt UWV via het werkgeversportaal dat uw werknemer 42 weken ziek is.


Week 52: Hoe is de re-integratie in het afgelopen jaar verlopen? Voldoet het plan van aanpak nog? Of moet dit worden bijgesteld? De inhoud van het gesprek en de nieuwe afspraken (of juist niet) legt u vast op het eerstejaarsevaluatie formulier. Zowel werkgever als werknemer geven aan wat zij beiden van de nieuwe afspraken vinden. Hierbij wordt ook bekeken of de werknemer in een andere functie bij de werkgever werkzaam kan zijn of mogelijk bij een andere werkgever kan re-integreren (tweede spoor re-integratie). De bedrijfsarts zal hierover al een advies hebben afgegeven.


Week 88: uw werknemer ontvangt van UWV bericht dat de aanvraag voor een WIA-uitkering kan worden ingediend. Dit moet uiterlijk in week 93 zijn gebeurd. Rond week 88 stelt de bedrijfsarts tevens het actueel oordeel op. Hierin staat het verloop en de stand van zaken van de re-integratie vermeld.


Week 91: werkgever en werknemer vullen samen het formulier voor de eindevaluatie in.


Week 93: uiterlijk in deze week dient de werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering in. Hoogstens één dag nadat de werknemer de WIA-aanvraag heeft ingestuurd, moet de werkgever het re-integratieverslag (RIV) bij UWV indienen. Maak dus samen goede afspraken over het indienen van de WIA-aanvraag. Het re-integratieverslag bestaat uit tenminste de probleemanalyse (en de eventuele bijstelling), het plan van aanpak (en de eventuele bijstelling), tussentijdse evaluaties, de eerstejaarsevaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts en de eindevaluatie.


Week 104: de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever eindigt. UWV beoordeelt het re-integratieverslag en laat weten of de werknemer in aanmerking komt voor de WIA-uitkering.


Let op:

  • Is het RIV niet volledig, dan kan UWV u verplichten om het loon langer dan 104 weken door te betalen. Zorg daarom voor een volledig re-integratiedossier.
  • Wanneer de loondoorbetalingsverplichting stopt, betekent dit niet dat ook het dienstverband automatisch eindigt. Hiervoor dient u bij UWV een ontslagvergunning aan te vragen of u komt het ontslag met uw werknemer (met wederzijds goedvinden) overeen.

Vervroegd een WIA-uitkering aanvragen

Oordeelt de bedrijfsarts gedurende de ziekteperiode dat uw werknemer niet meer zal kunnen werken, bijvoorbeeld door een levensbedreigende ziekte of een ernstige aandoening, dan bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden uiterlijk in de 67ste ziekteweek vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen bij UWV.

De loondoorbetalingsverplichting blijft in dat geval tot week 104 bestaan, maar het bedrag van de WIA-uitkering mag op het door te betalen salaris in mindering worden gebracht.

De re-integratieactiviteiten vervallen in deze situatie. Bijvoorbeeld het bezoek aan de bedrijfsarts, het opstellen van een evaluatieverslag en de inzet van het tweede spoor zijn niet meer nodig.


Tenslotte

Kunt u advies gebruiken bij het doorlopen van het re-integratieproces van uw zieke werknemer of bijvoorbeeld bij het opstellen van een plan van aanpak of een periodieke evaluatie? Dan zijn onze coaches u daarbij graag van dienst.

Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP

Beloningsadviseur


Assendelft

Oranjeboomkade 1 | Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59

assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude

Kokkel 20, 1723 ZH

0226 31 33 76

noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend

Wormerplein 111 | Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02

purmerend@vanderlaangroep.nl

vanderlaangroep.nl